مرور رده

اطلاع‌رسانی

فصلنامه امنیت سایبری فراست (زمستان ۹۹)

خواننده گرامی سلام در شـماره ی قبـل موضـوع نشـت و سـرقت داده را گشـودیم که به دلیل حجـم زیاد مطالب پیرامـون آن قول ادامـه ی آن را در این شـماره دادیم. نشـت و سـرقت اطلاعـات کمـاکان با وجود تمامـی اتفاقاتی که در سراسـر دنیا و در سـازمان…
ادامه مطلب ...

فصلنامه امنیت سایبری فراست (پاییز ۹۹)

خواننده گرامی سلام بـه عنـوان یـک شـاگرد در حـوزه امنیـت اطلاعـات، یکـی از دغدغه هـای همیشـگی‌ام بررسـی راهکارهـای جلوگیری از نشـت و سـرقت اطلاعات بوده و هسـت. به خاطر دارم که حدوداً 10 سال پیش اولین سـمینار جلوگیری از نشـت و سـرقت اطلاعات…
ادامه مطلب ...

فصلنامه امنیت سایبری فراست (تابستان ۹۹)

شـاید کمتـر کسـی گمـان می نمـود کـه زندگـی انسـان در قـرن حاضر به صـورت جهانـی تحت الشـعاع یک ویـروس بـه ظاهـر کوچـک قرار گیـرد. ویروسـی کوچک امـا قدرتمنـد که توانسـته علاوه بـر خاتمـه دادن به میلیون نفـر تاکنون، تأثیـرات فراوانی نیز زندگـی…
ادامه مطلب ...

افزایش حملات سایبری، با شیوع بیماری کرونا

بر اساس نتایج یک نظرسنجی که توسط مؤسسه "VMware Carbon Black" منتشر شده است، بیش از 90 درصد از کسب و کارها به دلیل افزایش میزان دورکاری کارمندان شان، شاهد افزایش تعداد حملات سایبری بوده‌اند. به عنوان مثال فقط در کشور سنگاپور، 93 درصد به…
ادامه مطلب ...

ویژه‌نامه نوروزی فراست

سلام و درود سال 1398 گذشـت با خاطراتی تلخ و شـیرین و در آسـتانه ی سـالی قرار گرفتیم که زندگی نه تنهـا مـردم کشـور عزیزمـان ایران بلکـه کل مردم جهـان متأثـر از کرونا یک ویـروس به احتمال زیـاد سـاخته ی دسـت بشـر گردیده اسـت، ویروسـی کـه…
ادامه مطلب ...
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
0