ویژه‌نامه نوروزی فراست

سلام و درود

سال ۱۳۹۸ گذشـت با خاطراتی تلخ و شـیرین و در آسـتانه ی سـالی قرار گرفتیم که زندگی نه تنهـا مـردم کشـور عزیزمـان ایران بلکـه کل مردم جهـان متأثـر از کرونا یک ویـروس به احتمال زیـاد سـاخته ی دسـت بشـر گردیده اسـت، ویروسـی کـه اگر چـه هنوز منشـاء آن رسـما اعلام نشـده امـا شـباهت های بسـیاری بـا ویروس های کامپیوتری سـاخته ی بشـر با اهـداف خاص همچون اسـتاکس نت دارد.

از منشـاء ایـن ویـروس هولنـاک کـه بگذریـم ایـن موضـوع، علاوه بر روشـن سـاختن نیـاز به تقویـت بیشـتر پدافندهای زیسـتی، لـزوم توجه خاصی بـه فنـاوری اطلاعات به عنـوان ابزاری مؤثـر در جهـت کمـک به حل این چنیـن بحران هایی را بیـش از پیش نمایانگـر می کند. چه در زمینـه ی هـوش مصنوعـی که چیـن از آن بـرای یافتن افراد مشـکوک به ویروس بهره جسـت، چـه برنامه هـای رایانـه ای بـرای مدیریـت و توزیع کمک های پزشـکی، چه زیرسـاخت های لازم بـرای پرسـنلی کـه به اجبـار از منزل و بـه صورت دورکاری مشـغول فعالیـت می گردند.

آگرچه آغاز سال ۱۳۹۹ شمسـی به همین دلیل چندان خوشـآیند نیسـت ولیکـن امیدواریـم که بـا مدیریت صحیح و همـکاری همـه ی مـردم فهیـم کشـورمان و در ذل رهنمودهای مقام معظـم رهبری (مدظلـه) و با برچیده شـدن هـر چـه سـریعتر ایـن ویـروس منحوس سـالی شـاد و پر از برکـت را بـرای کلیه هم میهنـان و نیـز مردم کل دنیا شـاهد باشـیم.

اسفند ماه ۹۸ با وجود تمامی مشکلات، تلاش نمودیم تا تحفه‌ای در خور برای جامعه انفورماتیکی کشور عزیزمان ایران تولید کنیم. اینک این شما و این نشریه‌ی نوروزی فراست:

در پایان جا دارد از تک تک همکاران عزیزم که در عرضه به موقع این نشریه را با تلاش شبانه‌روزی خود محقق ساختند، تشکر کنم.

1 نظر
  1. عليرضا می گوید

    با سلام و خدا قوت
    در آگاهی رسانی امنیت سایبری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

0
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.