اطلاع‌رسانیمنتخب سردبیر

فصلنامه امنیت سایبری فراست (پاییز 1400)

دوستان و همراهان همیشگی سلام

شـروع فصـل پاییـز و تحـول طبیعـت سـبز و گـرم تابسـتانی بـه طبیعـت رو بـه سـرد و بی‌جان هـزار رنـگ، اگرچـه در وهلـه اول بیانگـر قـدرت لایزال الهـی اسـت ولـی ایـن امید را هـم در دل و جـان انسـان‌ها زنـده نگـه مـی‌دارد کـه هیـچ چیـز ثابـت و همیشـگی نیسـت و روزهـا میگذرد!

شـش ماهـه اول امسـال را در حالـی سـپری کـرده و وارد پاییـز زیبـا شـدیم کـه بـاز هـم به دلیل‌ سـهل‌انگاری‌ها و عدم توجه به مباحث کلیدی امنیت سـایبری متأسـفانه بعضی از شـرکت‌ها و سـازمان‌های کشـورمان بـا چالش‌هـا و مشکلات خاصـی مواجـه شـدند؛ ولی با ایـن حال باز هـم امیـد داریـم کـه در نیمـه دوم سـال، همچنـان کـه رو بـه جلـو حرکت میکنیم شـرایط بهتر از گذشـته خواهد شـد.

نـگاه کلیشـه‌ای و ابـزاری بـه امنیـت و عـدم توجـه کافـی و فراگیـر به حوزه‌هـای مختلف امنیتی را شـاید بتوان مهمترین چالشـی دانسـت که این روزها فضای سـایبر کشـور در حال تجربه آن اسـت. بدون تردید آگاهی‌بخشـی امنیت سـایبری و ایجاد فرهنگ امنیت در لایه‌های متفاوت سـازمانی، لازمه موفقیـت هـر راهـکار امنیتـی اسـت.

در ایـن شـماره از فراسـت نیـز همچـون شـماره‌های قبلی کوشـیده‌ایم با ارایه محتواهای کاربردی، گامی را برای حفظ و ارتقای فرهنگ امنیت سـایبری در شـرکت‌های و سـازمان‌های کشـور عزیزمان ایران برداریم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 + 15 =

دکمه بازگشت به بالا
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
0