منتخب سردبیر

فصلنامه امنیت سایبری فراست (تابستان 99)

شـاید کمتـر کسـی گمـان می نمـود کـه زندگـی انسـان در قـرن حاضر به صـورت جهانـی تحت الشـعاع یک ویـروس بـه ظاهـر کوچـک قرار گیـرد. ویروسـی کوچک امـا قدرتمنـد که توانسـته علاوه بـر خاتمـه دادن به میلیون نفـر تاکنون، تأثیـرات فراوانی نیز زندگـی تعـداد زیـادی از افـراد و روانه بیمارسـتان کردن بیـش از بر زندگی اقتصادی جامعه بشـری در اقصی نقاط دنیا داشـته باشـد. عادات روزمره بسـیاری از ما دسـتخوش تغییرات شـده و حتـی سـبک زندگیمـان در دنیـای صفـر و یک نیـز این تغییـرات مصون نمانده اسـت.

بسـیاری از شـرکت ها و سـازمان ها از ابزارهـای دیجیتـال و بسـتر مجازی جهـت ارتباط با مشـتریان، انجام کارهـای روزمـره، فعالیـت از راه دور کاربـران و… بهـره جسـته اند ولـی متأسـفانه نکته مغفـول در این حوزه کمـاکان امنیت اطلاعات می باشـد.

اگـر چـه بـه نوبـه ی خـود و در حد وسـعمان بـا ارائه مقـالات بسـیار در این موضـوع و موضوعات وابسـته ) کوشـیده ایم تـا با آگاهی بخشـی به آحـاد جامعه، در راسـتای این Faraasat.com در وب سـایت فراسـت( مهـم گام برداریـم؛ لیکـن تـک تـک سـازمان ها و نهادهـا بایـد در این راسـتا قدم بردارنـد تا بتوانیم شـاهد کاهـش تهدیـدات پیرامون اطلاعات بسـیار بـا ارزش خودمان باشـیم.

بـه عنـوان یـک موضـوع ویـژه در این شـماره به موضوعـی پرداختیم کـه حتی در حـوزه ی امنیـت نیز کمتر مـورد توجـه قـرار گرفته اسـت. عدم رعایت امحاء امـن اطلاعات و یا از بین بردن مسـتندات اعـم از فیزیکی و دیجیتـال بـه نحـوی کـه قابـل بازیابی نباشـند، متأسـفانه باعـث رخدادهـای وحشـتناکی در بسـیاری از سـازمان ها گردیده اسـت.

درک و القـای اهمیـت ایـن مهـم بـه کلیـه پرسـنل سـازمان، کار سـاده ای نیسـت و نیـاز بـه یـک برنامـه فرهنگ سـازی مـدون داشـته کـه البتـه حمایـت مدیـران ارشـد سـازمان ها را نیازمنـد اسـت. علـی ایهاالحـال بـا آرزوی بهـروزی و سـلامتی بـرای کلیـه هموطنـان عزیزمـان در سراسـر دنیا امیـدوارم با رعایـت پروتکل هـای امنیتـی در کنـار پروتکل هـای بهداشـتی شـاهد کاهش رخدادهـای امنیتی و انسـانی توام باشـیم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
ورود به سایت
نام کاربری / ایمیل / شماره موبایل خود را وارد کنید
بازیابی کلمه عبور
شماره موبایل یا پست الکترونیک خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
تغییر رمز عبور
یک رمز عبور برای اکانت خود تنظیم کنید
تغییر رمز با موفقیت انجام شد
ورود به سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
ثبت نام در سایت
شماره موبایل / ایمیل را تایید و اطلاعات را تکمیل کنید
ثبت نام در سایت
شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
برگشت
کد تایید را وارد کنید
کد تایید خود را در کادر زیر وارد کنید
ارسال مجدد کد تا دیگر
0