اطلاع‌رسانیمنتخب سردبیر

فصلنامه امنیت سایبری فراست (زمستان ۹۹)

خواننده گرامی سلام

در شـماره ی قبـل موضـوع نشـت و سـرقت داده را گشـودیم که به دلیل حجـم زیاد مطالب پیرامـون آن قول ادامـه ی آن را در این شـماره دادیم. نشـت و سـرقت اطلاعـات کمـاکان با وجود تمامـی اتفاقاتی که در سراسـر دنیا و در سـازمان های مختلف در قریب به یک ۲۰۲۱ حـال وقـوع اسـت آنچنـان که باید جدی انگاشـته نمی شـود. اگرچه که چیزی بـرای سـال تریلیـون دلار هزینـه ی امنیـت سـایبری پیش بینی شـده اسـت، اما ایـن رقم علاوه بـر اینکه توزیع متناسـبی بیـن سـازمان ها و کشـورهای مختلف نـدارد، در مقابل تهدیدات این حـوزه قاعدتا جوابگـو نخواهد بود.

آمار جالبی که در سـال ۲۰۲۰ منتشـر شـد، حاکی از این موضوع بوده که کماکان بخش عمده ای از رخدادهای ایـن حـوزه بـه علـت خطاهـای انسـانی بوده کـه بـا آموزش هـا و آگهی بخشـی می توان در سـال آتـی این رقـم را کاهش داد. البتـه سـازمان هایی کـه یـک بـار قربانـی نقـض داده شـده اند، ترجیـح می دهنـد بـا چشـمانی هوشـیارتر، تمهیداتـی اعـم از ادوات سـخت افزاری، نرم افـزاری و آمـوزش جلـوی رخدادهایـی کـه نتیجـه آن را بـه عینه دیده انـد بگیرنـد

علی ایهاالحـال موضـوع نشـت و سـرقت داده بـا ده هـا شـماره ی دیگر نیز بسـته نخواهد شـد، لیکـن در این شـماره ایـن موضـوع را بسـته و امیدواریم که این اشـارت و تلنگر به خودمان جهت محافظـت از دارایی های دیجیتالی مـان و آغازگر ارتقاء و سـپرها دفاعی سـازمان ها باشـد.

 

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
سبد خرید
  • هیچ محصولی در سبدخرید نیست.
0